Hromnice u Plzně

Hromnice - geologická mapa

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, 12-33 Plzeň, vydal Český geologický ústav, 1994, redaktor listu J. Mašek. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 1 – antropogenní uloženiny; 4 – pleistocén: deluviální hlinitokamenité a hlinitopísčité sedimenty, 14 – miocén: fluviální štěrkovité písky s polohami jílů, 19 – karbon: kladenské souvrství, 37 – kralupsko-zbraslavská skupina: droby, střídání drob a břidlic, 39 – sedimenty proterozoika nerozlišené, 41 – černé grafitoidní břidlice.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce