Dobříš

Dobříš - geologická mapa

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, 12-43 Dobříš, vydal Ústřední ústav geologický, 1991, redaktor listu J.Mašek. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 2 – fluviální písčité a písčitohlinité sedimenty s polohami štěrků; 4 – deluviální hlinité uloženiny, 7 – pleistocén: spraše a sprašové hlíny, 21 – spodní paleozoikum: alterovaný žilný bazalt, 47 – žitecko-hlubošské souvrství: polymiktní hnědočervené slepence hlubošské, 48 – žitecko-hlubošské souvrství: polymiktní hnědočervené slepence žitecké, 52 – štěchovická skupina: prachovce, břidlice, 53 – štěchovická skupina: střídaní prachovců břidlic a drob, 54 – štěchovická skupina: droby.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce