Chrtníky

Chrtníky - geologická mapa 1:50 000

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, 13-41 Čáslav, vydal Český geologický ústav, 1998, redaktor listu O. Holásek, M. Fišera, P. Štěpánek. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 6 – fluviální hlíny, písčité hlíny a jíly, hlinité a jílovité písky; 12 – pleistocén: spraše a sprašové hlíny; 23 – křída, bělohorské souvrství: slínovce místy spongilitické; 35 – ordovik: světlé křemence s vložkami slepenců a písčitých břidlic; 37 – kambrium, senické vrstvy: jílovité až drobovité přidlice anchimetamorfované, droby a drobové pískovce; 57 – chvaletická skupina: intruzivní spility.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce