Chrtníky

Chrtníky - jámový etážový lom založený v tělese diabasu

Foto 2. Jámový etážový lom u Chrtníků je založen v diabasovém tělese chvaleticko-sovoluského proterozoika. Stav 28.3.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce