Červený Kostelec - Krákorka

Červený Kostelec - geologická mapa

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, list 04-33 Náchod. Vydal Ústřední ústav geologický v roce 1990, redaktor listu M. Vejlupek. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 4 – fluviální a deluviofluviální hlíny a písčité hlíny, 5 – deluviální a fluviodeluviální písčitohlinité až hlinitokamenité sedimenty, 7 – spraše a sprašové hlíny, 20 – spongilitické prachovce a jemnozrnné pískovce s hlízami nebo polohami silicitů, prachovité glaukonitické pískovce, bělohorské souvrství, 21 – šedé vápnité prachovce, glaukonitické pískovce, jílovitoprachovité až hrubozrnné pískovce, na bázi písčitý slepenec, perucko-korycanské souvrství, 22 – bělošedé pískovce a arkózovité pískovce, na spodu pestré polymiktní a arkózovité pískovce a slepence, trias – bohdašínské souvrství, 23 – rudé prachovo-jílovité pískovce, dolomitické pískovce až arkózy s hlízami dolomitu, bohuslavické souvrství, 24 – červenohnědé aleuropelity s vložkami pískovců, trutnovské souvrství – svrchní část.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce