Borovany

Borovana - geologická mapa 1:50 000

Mapa 1. Výřez z geologické mapy 1:50 000, list 32-22 České Budějovice. Vydal Ústřední ústav geologický v roce 1986, redaktor listu J. Slabý. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 2 – deluviofluviální sedimenty; 4 – pleistocén: deluviální sedimenty; 6 – pleistocén: spraše a sprašové hlíny; 17 – neogén, ledenické souvrství: modravošedé jíly a písky; 20 – neogén, mydlovarské souvrství – svrchní část: zelenavošedé jíly a písky, diatomové sedimenty; 21 – neogén, mydlovarské souvrství – spodní část: rozpadavé pískovce až slepence, zelanvošedé jíly, uhelné sedimenty; 23 – křída, klikovské souvrství: bělošedé kaolinické pískovce s vložkami světle šedých jílovců, rudohnědé jílovce a prachovce;
55 – moldanubikum: muskovit-biotitová pararula; 57 – moldanubikum: biotitová a sillimanit-biotitová pararula.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce