Běloves u Náchoda

Běloves - geologická mapa 1:50 000

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, list 04-33 Náchod. Vydal Ústřední ústav geologický v roce 1990, redaktor listu M. Vejlupek. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 4 – fluviální a deluviofluviální hlíny a písčité hlíny, 5 – deluviální a fluviodeluviální písčitohlinité až hlinitokamenité sedimenty, 25 – hnědočervené jemnozrnné až hrubozrnné pískovce, polohy slepenců trutnovského souvrství, 43 – granodioritové porfyrity, 45 – usměrněná albitické granodiority novohrádeckého masivu, 48 – chloriticko-muskovitické až muskoviticko-biotitická fylity až metadroby novoměstské série,
49 – chloriticko-muskovitické a muskoviticko-biotitické fylity novoměstské série.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce